هدف ما؛ تولید محصولاتی فاقد اثرات سمی بر روی انسان، دام و حشرات مفید
هدف ما؛تولید محصولاتی دارای بالاترین کیفیت
هدف ما؛تعدیل مضرات زیست محیطی و اقتصادی کاربرد کودها و سموم شیمیایی
هدف ما؛ انتقال تکنولوژی به متقاضیان تولید صنعتی فرآورده­ های بیوتکنولوژی
 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • آفت کش بیولوژیک باسیوکارا دارای قارچ Beauveria bassianaبه عنوان عامل بیماریزا برای آفات می باشد.کنیدیهای قارچ به کوتیکول خارجی حشر...

 • آخرین خبرها

  تعرفه واردات سموم کم خطر صفر می شود /ملخ های مهاجم در کمین اراضی کشاورزی

  تعرفه واردات سموم کم خطر صفر می شود /ملخ های مهاجم در کمین اراضی کشاورزی

  29 دسامبر 2016

  آفت کش بیولوژیک باسیوکارا دارای قارچ Beauveria bassianaبه عنوان عامل بیماریزا برای آفات می باشد.کنیدیهای قارچ به کوتیکول خارجی حشر...